ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1/1หมู่ 2ตำบลหนองปลิง อ.เมืองจังหวัดนครสวรรค์ะยะห่างจาก
อำเภอนครสวรรค์ประมาณ9กิโลเมตรทิศเหนือติดกับตำบลแควใหญ่ตำบลพระนอนและบึงพอระเพ็ดอำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศใต้ติดต่อกำตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีโดยมียางโทนเป็นเขตทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลพระนอนอำเภอเมืองและ
ตำบลเขากะลาอำเภอพยุหะคีรีทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกลางแดด ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์

เนื้อที่
     ตำบลหนองปลิงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 60,174ไร่ หรือ ประมาณ 9628ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ สลับลูกคลื่นลอน ลาดเล็กน้อยความลาดชันไม่เกินร้อยละ 2
โดยลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูเขาลุกรังเตี้ยได้แก่เขาหมูเสียเขารังและเขา
พระลง สู่ทิศตะวันออกและทิศเหนือซึ่งเป็นที่ลาบลุ่มติดเขตบึงบอละเพ็ด

 
   
     
   


เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

   
SITEMAP