โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้
               โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 42 ถ.โกสีย์ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ อยู่ในอาณาเขตของวัดไทรใต้ ชื่อย่อเดิมคือ ท.1 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 628 คน พนักงานครู 28 คน ปัจจุบัน เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
              (La Salle Chotiravi Nakhonsawan School) ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1953 เป็นโรงเรียนคริสตังค์ในเครือมูลนิธิลาซาลแห่งแรกของประเทศไทย (ก่อนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี แห่งที่ 2 และโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ แห่งที่ 3) มีนักบุญจอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล (St.John Baptist De La Salle) ชาวฝรั่งเศส เป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเรียนลาซาลทั่วโลก

               ปัจจุบันโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการดูแลของคณะภราดาลาซาลโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญขนาดใหญ่สังกัดมูลนิธิลาซาลเปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955เว็บไซต์ www.lasallechote.ac.th

    พื้นที่และบริเวณทั่วไป : พื้นที่ราบและเนินเขา
    เนื้อที่บริเวณโรงเรียน : 21 ไร่ 8,400 ตารางวา
     เนื้อที่ซึ่งปลูกสร้างอาคาร : 6,448 ตารางเมตร
     เนื้อที่สนามที่ใช้การได้ 8,930 ตารางเมตร
     อาณาเขตใกล้เคียง : ทิศเหนือจรดวัดไทรใต้ ทิศใต้จรดหมู่บ้านหน้าผา
     ทิศตะวันออกจรดถนนโกสีย์ ทิศตะวันตกจรดอัมรินทร์วิถี
     

     

     เวลาเปิดทำการสอน : ตั้งแต่เวลา 08.10 - 16.15 น.
     เวลาเริ่มกิจการ : ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
     หยุดพักใหญ่ : ตั้งแต่เวลา 11.55 - 13.00 น.
     วิชาที่สอน : สามัญและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

http://watsaitai.nsm.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53


 

   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP