นาย ไพโรจน์ แสงสร้อย (หนึ่ง)
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 4
หน้าที่ หาข้อมูล ถ่ายรูป
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525601/5604/

นาย ขวัญกล้า ประทุมรัตน์ (เบเบ้)
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 6
หน้าที่ นั่งดู และอยู่เฉยๆ
-ไม่มีเว็บไซต์-

นางสาววรางคนาง วุฑฒยากร (น้ำพลอย)
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 8
หน้าที่ ทำทุกอย่าง ตกแต่งเว็บไซต์ และแก้ไขเว็บไซต์
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525601/5608/

นางสาวพลอยรุ้ง สุดสาย (พลอย)
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 25
หน้าที่ นั่งดู และอยู่เฉยๆ
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525602/5625/

 

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP