หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ที่ตั้งของอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา

         อำเภอเก้าเลี้ยวเดิมมีฐานะเป็นตำบล  ตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์   ต่อมาปี พ.ศ. 2512   ได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  19   กันยายน   พ.ศ.  2512   โดยตั้งตำบลเก้าเลี้ยว เป็นกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว  และการปกครองขึ้นกับอำเภอบรรพตพิสัย   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512     รวม   ตำบลมหาโพธิ์   ตำบลเขาดิน   ตำบลหนองเต่า และ ตำบลหัวดง  ไว้ในการปกครองด้วย  โดย อาศัยห้องแถวในตลาดเป็นที่ทำการชั่วคราว  เปิดที่ทำการกิ่งอำเภอ    เมื่อวันที่   1   มกราคม   พ.ศ.  2513 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว     เมื่อวันที่   29    มิถุนายน       พ.ศ.2516   และประกอบพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2516  จน  ถึงอาคารที่ทำการหลังปัจจุบันเริ่มใช้ทำการเมื่อ วันที่  13  ตุลาคม  2538

ที่มา : http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.htm
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP