หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ขนาดพื้นที่และอาณาเขต

          อำเภอเก้าเลี้ยวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำแม่น้ำปิงห่างจากจังหวัดนครสวรรค์   20   กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด   162,500   ไร่  หรือ  260  ตารางกิโลเมตร  โดยสามารถเดินทางจากอำเภอเข้าสู่ตัวเมือง ที่ตั้งศาลากลาง   จังหวัดนครสวรรค์ โดยทางรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์                                                                                                                                                  
อำเภอเก้าเลี้ยวมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อ  ตำบลบางตาหงาย  ตำบลหนองกร อำเภอบรรพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้      ติดต่อ  ตำบลบ้านแก่ง   ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก      ติดต่อ  ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตรตำบลบางเคียน  อำเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก        ติดต่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

ที่มา:http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.htm

 
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP