หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ลักษณะภูมิประเทศ

           อำเภอเก้าเลี้ยวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสูงกว่าระดับน้ำทะเล เฉลี่ย   38   เมตร  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่  อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร  แยกได้ดังนี้.
1. ทำนา                       103,422   ไร่  ร้อยละ 64       ของพื้นที่
2. ทำไร่ ( ปลูกอ้อย )      25,833     ไร่  ร้อยละ 16        ของพื้นที่
3.  ทำสวน                      4,485      ไร่ ร้อยละ   3         ของพื้นที่

ที่มา:http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.htm

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP