หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  การคมนาคม                                                       
                 การคมนาคมของอำเภอเก้าเลี้ยวกับอำเภอใกล้เคียงอยู่ในเกณฑ์สะดวก    ทั้งนี้เนื่องจากมีถนนตัดผ่านหลายสาย ตลอดจนระยะทางไม่ไกลเกินไป และเส้นทางสำคัญมีอยู่ดังนี้.
1. ทางหลวงสายเอเซีย  นครสวรรค์ - พิษณุโลก  หมายเลข  117 ผ่านตำบลมหาโพธิ์   ตำบลหนองเต่า   ตั้งแต่กิโลเมตรที่   15 - 27   รวม   12  กิโลเมตร

2. ทางหลวงเพื่อการเกษตร  สายนครสวรรค์ - ขาณุวรลักษณ์บุรี  ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ผ่าน ตำบลเก้าเลี้ยว   ตำบลมหาโพธิ์  ตำบลหัวดง  ตั้งแต่ กิโลเมตรที่  23 -  43   รวม    20   กิโลเมตร

3. ทางหลวงเพื่อการเกษตร สายนครสวรรค์ - บรรพตพิสัย     ฝั่งตะวันตกของ      แม่น้ำปิง   ผ่านตำบลเขาดิน ตั้งแต่ กิโลเมตรที่  13 - 38     รวม  15  กิโลเมตร

ที่มา: http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.htm

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP