หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  แหล่งน้ำที่สำคัญ

1. แม่น้ำปิง
          เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอำเภอเก้าเลี้ยว ไหลผ่านตำบลหัวดง  ตำบลเขาดิน
ตำบลมหาโพธิ์ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2. คลองขนมจีน
            อยู่ระหว่าง เขตติดต่อตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว กับ ตำบลหนองกระโดน
อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
3. คลองห้วยรั้ว                                                  
             อยู่ระหว่างตำบลหนองเต่า  อำเภอเก้าเลี้ยว กับตำบลบางเคียน  อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

ที่มา: http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.html

 
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP