หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ประชากร

                   อำเภอเก้าเลี้ยว  มีจำนวนประชากรตามสถิติที่ถือเป็นเกณฑ์ จำนวน 34,665  คน     ตำบลที่มีประชากรมากที่สุด    คือ  ตำบลหัวดง  คิดเป็นร้อยละ   26   ของประชากร   ตำบลที่มีประชากรน้อยที่สุด    คือ  ตำบลมหาโพธิ์  คิดเป็นร้อยละ  15  ของประชาชน  ความเฉลี่ย  ความหนาแน่น  ของประชากรทั้งอำเภอต่อพื้นที่  140.62 ต่อตารางกิโลเมตร

การปกครอง

                    อำเภอเก้าเลี้ยว  แบ่งการปกครองเป็น    5    ตำบล    43  หมู่บ้าน   มีเทศบาลตำบล 1  แห่ง  คือ
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

ที่มา:http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.htm
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP