หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
    ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
               อำเภอเก้าเลี้ยวมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี  พ.ศ. 2512  ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  9  กันยายน  2512  โดยตั้งตำบลเก้าเลี้ยวเป็นกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว    การปกครองขึ้นกับอำเภอ บรรพตพิสัย  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2512  รวมตำบลมหาโพธิ  ตำบลเขาดิน  ตำบลหนองเต่า  และตำบลหัวดงไว้ในปกครองด้วย  โดยอาศัยห้องแถวในตลาดเก้าเลี้ยว  เป็นที่ทำการชั่วคราว เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2513 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2516  และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่  90  ตอนที่  75    ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2516  และประกอบพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2516
                  ประวัติความเป็นมาของชื่อ “ เก้าเลี้ยว “  สันนิษฐานได้  2  ทาง  คือ
1.  จากเพี้ยนเสียง  เดิมประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่เป็นสินค้า  มีชาวจีนซึ่งเป็น พ่อค้าคนกลางรับซื้อกล้วยไข่ไปขาย  โดยขนส่งทางเรือ  ครั้นเมื่อมาถึงตลาดเก้าเลี้ยวในปัจจุบัน ชาวจีนจะตะโกนบอกนายท้ายเรือ  เป็นภาษาจีน  “  เก๋าเหลี่ยว “  ซึ่งแปลว่า  “ ถึงแล้ว “  เพื่อให้ นายท้ายเรือปล่อยเรือของตนเมื่อมีการตะโกนว่า  “ เก๋าเหลี่ยว “ บ่อยๆ เข้าคนฟังได้ยินนำไปพูด ต่อๆ กันเสียงอาจเพี้ยนไปเป็น  “ เก้าเลี้ยว “ ก็เป็นไปได้
2.  จากสภาพภูมิศาสตร์  เดิมการเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์  ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ แล่นไปตามแม่น้ำปิง  เรือต้องแล่นผ่านคุ้งน้ำน้อยใหญ่ที่คดเคี้ยวคดไปมา  นับถึงหมู่บ้านนี้ได้ เก้าเลี้ยวพอดีชาวบ้านจึงขนานนามว่า  “บ้านเก้าเลี้ยว “

          คำขวัญประจำอำเภอเก้าเลี้ยว
“ เก้าคุ้งคดเคี้ยว                        เก้าเลี้ยวเลื่องลือ
ฝรั่ง - บะหมี่ขึ้นชื่อ                    นับถือหลวงพ่อเฮง

 

 

 

 

 

ี่ที่มา: http://chaiwbi.com/0drem/web_children/c495000/totol2549/c495102/495107/102.htm

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP