หน้าแรก
ที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยวและความเป็นมา
ขนาดพื้นที่และอนาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคม
แหล่งน้ำที่สำคัญ
ประชากรและการปกครอง
ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว
แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว
แหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  คณะผู้จัดทำ

 1.นางสาวทิวาภรณ์   เกรัมย์     เลขที่ 12  ม.5/6

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525601/5612/

  2.นางสาว ชนิดา  บุญสุข   เลขที่ 16  ม.5/6

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525601/5616/

 3.นางสาว  อัญเชิญ   คงกลิ่น   เลขที่ 31  ม.5/6

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525602/5631/

4.นางสาว  กวินทิพย์  ศิริเขตการณ์   เลขที่ 33  ม.5/6

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525602/5633/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP