เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล


- ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถึง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 39 กม.
- อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ถึงที่ว่าการกิ่งอำเภอชุมตาบง ระยะทาง 30 กม.

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP