อาชีพในท้องถิ่น

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านมะเกลือโดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึงได้แก่พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก
ของตำบล ส่วนพื้นที่ตอนกลางเป็นแนวพาดทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่สูง น้ำจากแม่น้ำปิงไม่สามารถท่วมถึงสภาพพื้นดินบริเวณ
หมู่ที่ 1,2,9,10,11และ12เป็นดินเหนียวปนดินร่วนเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าว
ปลูกอ้อย ทำสวนมะลิ ทำสวนฝรั่งและพืชไร่ต่าง ๆ


     1.ทำนา
     2.ไร่มะลิ
     3.สวนฝรั่ง
     4.ไร่อ้อย
     5.ไร่ดาวเรือง

 
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP