ลักษณะภูมิประเทศ

             ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านมะเกลือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง ได้แก่พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก กับทิศตะวันออกของตำบล ส่วนพื้นที่ตอนกลางเป็นแนวพาดทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่สูง น้ำจากแม่น้ำปิงไม่สามารถท่วมถึง สภาพพื้นดินบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 9, 10, 11 และ 12 เป็นดินเหนียวปนดินร่วน เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ทำสวนมะลิ ทำสวนฝรั่ง และพืชไร่ต่าง ๆ

ลักษณะภูมิอากาศ
            ตำบลบ้านมะเกลืออยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน          

           โดยปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจะพัดพาความชุมชื้น เข้าสู่แผ่นดิน ซึ่งมีอิทธิพลทำให้เกิดสภาวะฝนตกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  จะเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดแนวปะทะอากาศของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับอากาศหนาว เย็นจากทางเหนือ

           เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดผ่านเข้ามาใกล้พื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างด้านทิศตะวันตกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ตำบลบ้านมะเกลือ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังมีไม้ยืนต้นปกคลุมอยู่แต่ไม่หนาแน่น ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 9,361 คน แยกเป็นชาย 4,563 คน หญิง 4,798 คน จำนวนครัวเรือน 2,377 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 306 คน/ตารางกิโลเมตร

           โดยประชาชนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนคงทนถาวร และได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้าน สุขภาพดีถ้วนหน้าทุกหมู่บ้าน การบริหารราชการ การปกครอง การเมือง เขตการปกครอง ตำบลบ้านมะเกลือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 30.592 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,120 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
      ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว
      ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์
      ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
      ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำปิง

 

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP