สถานที่สำคัญ

วัดท่าพระเจริญพรตเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเรียกว่า วัดบ้านมะเกลือ ตรงตามชื่อของหมู่บ้าน ( บริเวณโดยรอบบ้านแต่เดิมเป็นดงมะเกลือ ) เริ่มสร้างวัดและมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เมื่อปีพ.ศ 1943 ในรัชสมัยของพระรามราชาธิราช ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลายติดต่อกับสมัยกรุงศรึอยุธยาตอนต้น รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

           เมื่อพ.ศ. 1953 วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์วัดหนึ่ง เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระยศเป็นพระนเรศวร หรือ ที่ชาวบ้านเรียกด้วยความเคารพรักว่า “ พระองค์ดำ ”

             ได้ทรงครองหัวเมืองเหนืออยู่ ณ เมือง พระพิษณุโลกได้ทรงกีฑา ทัพจากเมืองพิษณุโลกลงมายังนครศรีอยุธยา และ กีฑาทัพไปหงสาวดี หลายครั้ง โดยเส้นทางเดินทัพหลัดจะเสด็จโดยทางแม่น้ำยมบ้าง แม่น้ำปิงบ้าง ในสมัยหนึ่งพระองค์จะยกทัพไปทำศึกกับพม่า ได้เสด็จผ่านมาทางดงมะเกลือ ทรงแวะพักทัพและนมัสการหลวงพ่อเพชร

              ได้ทรงอธิษฐานขอให้ชนะศึกหลังจากนั้น ได้กรีฑาทัพข้ามแม่น้ำปิงที่หาดสำโรง ( อยู่แถวบริเวณบ้านยางเอน) ผ่านวังเลน วังหิน หนองกรด ตั้งทัพชุมพล ( บ้านทัพชุมพล อ.โกรกพระ ) ผ่านเขาหลวง เขาถ้ำพระ ผ่านทัพทันเข้าด่านเจดีย์สามองค์ เข้าพม่าทรงทำศึกมีชัยชนะ จึงทรงโปรดสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์

                นอกจากนี้ยังมีประวัติเล่ากันมาว่า ชาวตำบลบ้านมะเกลือเคยได้จัดสถานที่ประทับถวาย และรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งทรงเสด็จมณฑลนครสวรรค์หัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้ทรงประทานนามวัดเขาดินใต้ไว้ว่า วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม และทรงพระราชทาน ตำแหน่งหม่อมหลวงให้แก่หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรีของขุนบรรจง หมู่บ้านตรงนั้นจึงเรียกกันว่า หมู่บ้านหม่อม
               
                 ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ 3 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประภาสต้น มายังมณฑลนครสวรรค์ ประชาชนชาวบ้านมะเกลือได้จัดตั้งพลับพลารับเสด็จ (และภายหลังพระองค์ได้ทรงพระราชทานนามกำนันตำบลบ้านมะเกลือคนแรก เป็นขุนแสงมะเกลือคราม )

                  ต่อจากนั้นได้เสด็จไปอำเภอเก้าเลี้ยวและเลยไปจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเสด็จกลับได้ทรงแวะที่วัดเขาดิน ทรงศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อเฮง เจ้าอาวาสต่อมาทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นครูสัญญาบัตรที่ พระครูพิสิสสมถคุณ จากนั้นได้เสด็จไป บ้านบางพระหลวง ทรงพระราชทานทรัพย์ 80 บาทถวายเจ้าอาวาสวัดบางพระหลวงเพื่อบำรุงวัด

          ปัจจุบันวัดท่าพระเจริญพรต เป็นวัดประจำตำบลบ้านมะเกลือ และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี แผนกสามัญ ซึ่งเริ่มดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503

           และได้รับการยกย่องเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงการศึกษาธิการ มีพระภิกษุและสามเณรสอบได้เป็นจำนวนมาก และมีสอบได้ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค ในนามสำนักเรียนศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต มีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

                  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เปิดโรงเรียนการกุศลของในพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นโดยวัด ทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่ 4 ประจำจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP