สภาพแวดล้อมในชุมชน

         ตำบลบ้านมะเกลืออยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น และพายุใต้ฝุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
              โดยปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจะพัดพาความชุมชื้นเข้าสู่แผ่นดิน ซึ่งมีอิทธิพลทำให้เกิดสภาวะฝนตกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด

            เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดแนวปะทะอากาศของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับอากาศหนาวเย็น จากทางเหนือ เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านเข้ามาใกล้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้านทิศตะวันตก

     ศาสนา
- ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 3 แห่ง
การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
      
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง

การคมนาคมและโทรคมนาคม
- มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและใช้สัญจรไป – มาสะดวกในการคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อโยก 20 บ่อ
- ถังฉาบปูน 4 ใบ- สระน้ำ 30 แห่ง

จำนวนประชากรของตำบล   จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,968 คน เป็นชาย 4,349 คน เป็นหญิง 4,619 คน
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
การเดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนนายขาณุฯ - นครสวรรค์ ระยะทางจากอำเภอเมืองถึงตำบลบ้านมะเกลือ ระยะทาง 17 กม.

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
- มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 9 หมู่บ้าน

 

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP