อาชีพในท้องถิ่น
         ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านมะเกลือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง ได้แก่พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกของตำบล ส่วนพื้นที่ตอนกลางเป็นแนวพาดทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่สูง น้ำจากแม่น้ำปิงไม่สามารถท่วมถึง สภาพพื้นดินบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 9, 10, 11 และ 12 เป็นดินเหนียวปนดินร่วน เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ทำสวนมะลิ ทำสวนฝรั่ง และพืชไร่ต่าง ๆ

.ทำนา

 

.สวนฝรั ั่ง

 

ไร่ดาวเรือง

 

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP