ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
น้ำฝรั่งสด

      เป็นผลิตภัณฑ์น้ำฝรั่งสด ผลิตจากฝรั่งสดคุณภาพดี เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด บรรจุใส่ขวดพลาสติก
       

       ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีท้องถิ่น รักษาโรคยังคงมีการใช้สมุนไพรไทยในการใช้บำบัดรักษาโรคเบื้องต้น อาหารประชาชนยังคง นิยมถนอมอาหารไว้รับประทาน

"การร้อยมาลัย"

       ลักษณะภูมิประเทศของตําบลบ้านมะเกลือโดยทั่วไปเป็นที่ราบนํ้าท่วมไม่ถึง จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ทําสวนมะลิ ทําสวนฝรั่ง และพืชไร่ต่างๆ ดังนั้น การร้อยมาลัยก็เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ซึ่งตําบลบ้านมะเกลือก็ทําสวนมะลิกับดาวเรืองกันมาก พอสมควรอยู่แล้ว

        จึงคิดหาวิธีรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง การร้อยมาลัย อาจเป็นอาชีพเสริมแก่บางคน แต่ก็อาจเป็นอาชีพหลักแก่คนบางกลุ่มได้เช่นกัน อีกอย่างหนึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปะของไทยไปในตัว และสืบสารศิลปะของไทย ให้อยู่คงไว้ให้กับรุ่นต่อๆไป

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP