โรงเรียนในชุมชน
1.โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ258คน ระดับชั้นในการรับนักเรียนเข้าศึกษา คือ ระดับเตรียมอนุบาล
ระดับอนุบาลศึกษาชั้นปีที่1-3 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-6

2.โรงเรียนท่าพระเจริญพรตวิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระครูนิวาสธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจิญพรต
รองเจ้าคณะอำเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยเห็นว่านักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียน
ในตำบลบ้านมะเกลือไม่มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่จะรองรับนักเรียนเหล่านี้ได้ศึกษาต่อที่สูงขึ้นทำให้นักเรียนที่มีความสนใจ
ในการศึกษาต้องเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปหรือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นระยะทางที่ห่างไกลออกไปพอสมควรประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงโรงเรียนท่าพระเจริญพรตวิทยา
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์ เลขที่ 28 ม.5 ต.บ้านมะเกลือ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ บนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา มีนักเรียน 151คน

3.โรงเรียนบ้านสระงาม มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ70คน ระดับชั้นในการรับนักเรียนเข้าศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต
คือ ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1-3 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 เป็นโรงเรียนที่มีตั้งอยู่ในชุมชนบ้านสระงาม

4.โรงเรียนวัดบึงน้ำใส มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ220คน ระดับชั้นในการรับนักเรียนเข้าศึกษา
คือ ระดับอนุบาลศึกษาชั้นปีที่1-3 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 เป็นโรงเรียนที่มีตั้งอยู่ในพื้นที่อาณาเขตของวัดบึงน้ำใส

5.โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรนครสวรรค์

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP