ครูที่ปรึกษา

 

นายชัยมงคล เทพวงษ์
ตำแหน่งครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ http://chaiwbi.com
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP