คณะผู้จัดทำ

 

ชื่อ นายนพสิทธ์ เหมือนสังข์                                        

ชื่อเล่นบาส เกิดเมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2536

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525801/5801/

 

ชื่อนายเกชา ฤทธิรงค์

 ชื่อเล่น ส้ม   เกิดเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2535                            

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525801/5802/

 

ชื่อนางสาวจิราภา ผึ่งสะอาด

ชื่อเล่น แนน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525802/5823/

 

ชื่อนางสาวนิศาพร ทองสุคนธ์

ชื่อเล่น ต้นอ้อ เกิดเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2535

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525802/5827/


   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP