ที่พักและโรงแรม


ไทยวิษณุ

26-28 ถนนอรรถกวี โทร. 213067-8, 213932 จำนวน 118 ห้อง ราคา 220-480 บาท

พิมาน

605/244 ถนนเอกมหาชัย ศูนย์การค้านครสวรรค์ โทร. 312222-36, 222209 จำนวน 204 ห้อง ราคา 480-3,500 บาท

ฮิมพาเลซ

55/55 ถนนดาวดึงส์ โทร. 221978, 223294 จำนวน 110 ห้อง ราคา 350-1,200 บาท

วัชระ

1016/10 ถนนพหลโยธิน โทร. 222263-4, 222135 จำนวน 80 ห้อง ราคา 180-800 บาท

วิถีเทพ

159/1 ถนนสวรรค์วิถี โทร. 222733, 223997 จำนวน 79 ห้อง ราคา 350-500 บาท

วังนคร

42-48 ถนนสุขีโมกข์ โทร. 222961, 221964 จำนวน 60 ห้อง ราคา 200-300 บาท

อโนดาด

479-83 ถนนโกสีย์ โทร. 221844-8 จำนวน 100 ห้อง ราคา 300-480 บาท

วิษณุอินน์

217-25 ถนนมาตุลี โทร. 222938 จำนวน 40 ห้อง ราคา 300-450 บาท

สวรรค์นคร

110/1 ถนนสวรรค์วิถี โทร. 212768, 212027 จำนวน 26 ห้อง ราคา 200-320 บาท

เป็นหนึ่ง

249/7-8 ถนนสวรรค์วิถี โทร. 224779, 221763 จำนวน 50 ห้อง ราคา 230-250 บาท

มาตุลี

25 ถนนสุชาดา โทร. 223954, 225852 จำนวน 50 ห้อง ราคา 160-350 บาท

ริเวอร์โฮเต็ล

213-7 ถนนโกสีย์ โทร. 213577 จำนวน 30 ห้อง ราคา 260-350 บาท

เอ็น.เอส.ซี. สปอร์ต

ถนนจักรวาล โทร. 228845-9 จำนวน 41 ห้อง ราคา 1,080-1,440 บาท

อาคารต้นน้ำ

ถนนสวรรค์วิถี ภายในสถาบันราชภัฎนครสวรรค์ โทร. 227010 จำนวน 25 ห้อง ราคา 350-700 บาท

 

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
SITEMAP