ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญอำเภอ
         หลวงพ่อพวงศักดิ์สิทธิ์ ผลผลิตนาข้าว แห่เจ้าประเพณี ส้มโอรสดี หลากสีผ้าทอ

สภาพทั่วไปของตำบล
      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีเนื้อที่ 74.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,762.5 ไร่

อาณาเขต
        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
        ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สระแก้ว และต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากร
        จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,599 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,988หลังคาเรือน

การเดินทางมา
    -ทางบก- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072
    - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5631-7403
    - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์
    -โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
    -โรงงานยูนิเม็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP