สถานที่ท่องเที่ยว            

         ธรรมชาต ตำบลตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อนฝายเก็บกักน้ำ เดิมเป็นแม่น้ำและนำมาทำเป็นฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรต่อมามีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 

         เรือโบราณ เป็นการขุดพบเรือโบราณ ที่บ้านหนองเตย หมู่ที่ 1 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ วัดหนองจักรี หมู่ที่ 2 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

     วัดเขาสมุก
วัดเขาสมุกมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเนินเขาสมุกและเป็นจุดชมวิวทัศนียภาพของธรรมชาติ ตำบลตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

        ที่มา: http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=601101&page=23

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP