อาชีพในชุมชน

      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงจากด้านตะวันตกไปทางด้านตะวันออกภายในเขตชุมชนมีลำเหมืองธรรมชาติ ผ่านหลายสายจึงเหมาะแก่การเพราะปลูก

          ทำนา

 

          ทำสวน ทำไร่

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP