คณะผู้จัดทำ

 

ชื่อ นายธนภัทร ปั้นชูศรี 

ชื่อเล่น กล้า 

 เกิดเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525801/5810/

 

ชื่อ นาย เอกวรรษ ศิริวรรณ

ชื่อเล่น เอ

วันเกิด 29 กุมภาพันธ์ 2535

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525801/5814/

 

 

ชื่อ นางสาวปัทมาภรณ์ วิทรู

ชื่อเล่น ลูกจัน

เกิดวันที่ 20 กันยายน 2535

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525801/5820/

 

ชื่อน.ส.ศิริลักษณ์ คล้ายพันธ์

ชื่อเล่น เกต

เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2535

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

http://chaiwbi.com/2552student/ms5/d525802/5832/

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP