อัจฉริยภาพ
 
 
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลระดับประเทศ
 รายละเอียดของงานเว็บไซต์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 1-2
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 3-5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 4-6
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 7-8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2552
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2552
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
525101
อาณาจักรสิ่งมีชีวิต p  
525102
Microsoft Office Word 2003 p  
525103
พระพุทธศาสนา p  
525104
Music Style p  
525105
ดนตรีสากล p  
525106
ดาราศาสตร์ p  
525107
ดนตรีสากล p  
525108
ธรณีวิทยา p  
525109
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ p  
525110
โลกร้อน p  
525111
ประวัติศาสตร์ชาติไทย p  
525112
Biology Plant p  
525113
นาฏศิลป์ไทย p  
525114
เลือด up  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
525201
ศิลปะตะวันตก p  
525202
ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล p  
525203
วีถึชีวิตบ้านบางม่วง p  
525204
วิถีชีวิตชุมชนตำบลวัดไทรย์ up  
525205
วิถีชีวิตชุมชน ตำบลหูกวาง p  
525206
วิถีชีวิตชาวตำบลหัวดง p  
525207
วัดหนองตางู p  
525208
ตำบลหนองกรด p  
525209
วิถีชุมชนตำบลบึงเสนาท up  
525210
วิถีชุมชนมหาโพธิ up  
525211
การคายน้ำและการลำเลียงสารอาหาร up  
525212
บ้านมะเกลือ p  
525213
วิถีชุมชนชาวสลกบาตร p  
525214
วิถีชีวิตชุมชนตำบลบางม่วง up  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP