1.   การหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการทำกระดาษสาจากใบเตยหอมโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษโรเนียวและกระดาษกล่องเป็นส่วนผสม  พบว่าใบเตยหอมผสมกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถผลิตกระดาษสาที่มีเนื้อละเอียด  และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด  รองลงมาคือ  ใบเตยหอมผสมกระดาษโรเนียว  ใบเตยหอมซึ่งเป็นตัวควบคุมและใบเตยหอมผสมกระดาษกล่อง  ตามลำดับ 
          2.   การเปรียบเทียบสีที่เหมาะสมการทำกระดาษสา  ชนิดสีสีที่ติดได้กับกระดาษสาที่ผลิตจากใบเตยหอมโดยมีส่วนผสมของกระดาษหนังสือพิมพ์  พบว่าเยื่อกระดาษที่ต้มในสีย้อมผ้า สามารถย้อมกระดาษสาจากใบเตยหอม  โดยมีส่วนผสมของกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ  สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์  ตามลำดับ  และได้นำกระดาษสาที่ผลิตจากใบเตยหอมผสมกระดาษหนังสือพิมพ์ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  ที่คั่นหนังสือ  เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

          1.   การหาสูตรที่เหมาะสมควรจะหาวัสดุที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันหลาย ๆ  ชนิด
          2.   ควรนำกระดาษสาที่ผลิตได้  ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ให้มากกว่านี้

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
   
SITEMAP