หน้าแรก
บทคัดย่อ
บทนำ
บทเอกสาร
วัสดุอุปกรณ์
วิธีการทดลอง
การทดลองกลุ่มที่1ทำนาข้าวตามปกติ
การทดลองกลุ่มที่2ทำนาข้าวพันธุ์c75
การทดลองกลุ่มที่3ใช้สารเคมีลูบ
การทดลองกลุ่มที่4ทำนาดำ
การทดลองกลุ่มที่5พักดิน
ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาพการทดลอง
ผู้จัดทำ
  วัสดุและอุปกรณ์

1.เครื่องหว่านปุ๋ย (1 เครื่อง)
2.รถไถแทร็กเตอร์ (คูโบต้า) (1 คัน)
3.ควายเหล็ก (คูโบต้า) (1 คัน)
4.คุป- เฝือ 1 ตัว 5.สกี (1 อัน)
6.ที่ชักร่องน้ำ (1 อัน )
7.คานติดไม้กระดาน (1 อัน)
8.จอบ (1 อัน)
9.เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก พันธุ์สุพรรณ 3 (35 กิโลกรัม)
10.เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก C75 (35 กิโลกรัม)
11.สารเคมีลูบข้าววัชพืช (Basta X) (150 cm3)
12.กล้าข้าวดำนา (100 มัด)
13.กระบุง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว (1 ลูก)
14.ปุ๋ย 46-0-0 (ปุ๋ยยูเรีย) (100 กิโลกรัม)
15. ปุ๋ย 15-15-15,16-16-16 (ปุ๋ยสูตร) (100 กิโลกรัม)
16.ยาคลุมฆ่าหญ้า (butachlor + propanil) (1,000 cm3)
17.ยาฮอร์โมนหรือยาเร่งเต่ง (EMS super max) (1,000 cm3)
18.ยาฆ่าแมลง (Carbosulfan) (1,000 cm3)
19.ปั๊มฉีดยา (1 ตัว)
20.หัวฉีดยา (1 อัน)
21.สายยางฉีดยา (1 ม้วน)
22.ถังน้ำ (1 ถัง)
23.รถเกี่ยวข้าว (1 คัน)
24.เครื่องชั่งข้าว (1 เครื่อง)
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
   
SITEMAP