หน้าแรก
บทคัดย่อ
บทนำ
บทเอกสาร
วัสดุอุปกรณ์
วิธีการทดลอง
การทดลองกลุ่มที่1ทำนาข้าวตามปกติ
การทดลองกลุ่มที่2ทำนาข้าวพันธุ์c75
การทดลองกลุ่มที่3ใช้สารเคมีลูบ
การทดลองกลุ่มที่4ทำนาดำ
การทดลองกลุ่มที่5พักดิน
ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาพการทดลอง
ผู้จัดทำ
 
สรุปผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ 1 กลุ่มทำนาข้าวตามปกติ มีผลผลิต มากกว่า กลุ่มการใช้สารเคมีลูบและกลุ่มทำข้าวพันธุ์ C75 แต่น้อยกว่ากลุ่มดำนาและกลุ่มพักดิน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มทำข้าวพันธุ์ C75 ได้ผลผลิตน้อยที่สุด เพราะกลุ่มนี้ต้องการให้มีการเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปกติ เพื่อจะให้ข้าววัชพืชโตไม่ทัน สะดวกแก่การกำจัด ข้าวพันธุ์ C75เป็นข้าวเบาจึงได้ผลผลิตน้อย กลุ่มที่ 3 กลุ่มใช้สารเคมีลูบ ได้ผลผลิตน้อยกว่ากลุ่มดำนา กลุ่มพักดินและกลุ่มทำนาข้าวตามปกติ แต่มากกว่ากลุ่มทำข้าวพันธุ์ C75
กลุ่มที่ 4 กลุ่มทำนาดำช่วยลดปัญหาข้าววัชพืชได้ดีที่สุด และได้ผลผลิตมากที่สุด
กลุ่มที่ 5 กลุ่มพักดินช่วยลดปัญหาข้าววัชพืชและได้ผลผลิตรองลงมาจากวิธีการดำนา
ประโยชน์ของโครงงาน โครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ทำนาข้าวแล้วกำลังประสบปัญหาข้าววัชพืชระบาดในนาข้าว เพราะได้ทราบวิธีการลดปัญหาข้าววัชพืชในนาข้าวที่ดีที่สุด เกษตรกรสามารถนำไปใช้ ทำให้นาข้าวของเกษตรกรมีข้าววัชพืชลดน้อยลง ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดี คือ เมล็ดข้าวไม่มีสีแดงหรือคล้ำ เมล็ดข้าวไม่ลีบมีน้ำหนัก ทำให้ขายได้ราคาสูง ไม่ถูกตัดราคาเวลาขาย ได้ผลผลิตข้าวสูง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิม มีรายได้พอกับรายจ่าย ไม่เป็นหนี้ มีเงินเก็บออม ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
   
SITEMAP