หน้าแรก
บทคัดย่อ
บทนำ
บทเอกสาร
วัสดุอุปกรณ์
วิธีการทดลอง
การทดลองกลุ่มที่1ทำนาข้าวตามปกติ
การทดลองกลุ่มที่2ทำนาข้าวพันธุ์c75
การทดลองกลุ่มที่3ใช้สารเคมีลูบ
การทดลองกลุ่มที่4ทำนาดำ
การทดลองกลุ่มที่5พักดิน
ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาพการทดลอง
ผู้จัดทำ
 
การเผาฟางเพื่อเตรียมทำนา
การใช้รถไถแทร็กเตอร์ปั่นนาหลังจากปล่อยน้ำเข้านา
การใช้ควายเหล็กย่ำเทือกครั้งที่ 2
การชักร่องน้ำ
การเตรียมกล้าข้าวสำหรับดำนา
การดำนา
การหว่านข้าวโดยใช้เครื่องหว่านข้าว
การฉีดยาคุมเมื่อข้าวอายุประมาณ 7-9 วัน
การหว่านปุ๋ยเมื่อข้าวอายุประมาณ 20-25 วัน
การฉีดยาฆ่าหนอน ฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง
การหว่านปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุประมาณ 45 วัน
การฉีดยาฮอร์โมนเร่งรวงเมื่อข้าวอายุประมาณ50-60วัน
การฉีดยาฮอร์โมนเมื่อข้าวออกรวงทั้งหมด
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800X600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
   
SITEMAP