ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2553
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2553
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2553
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | งานภาคเรียนที่ 1/2553
 


         4. แนะนำตัวของนักเรียน  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | โฟลเดอร์ย่อย 04 [มอบหมายงานวันที่ 10 พ.ย.. 2553]
             1.1 สร้างภาพกราฟิกแนะนำตัว ขนาด 400 x 300 pixels บันทึกเป็น 21xxa.gif
             1.2 ให้ทำการย่อหรือปรับขนาดภาพเป็น 200x150 pixels บันทึกไฟล์ชื่อ 21xxb.gif
         5. งานภาพขอบเจือจาง  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | โฟลเดอร์ย่อย 05
         6. งานภาพขอบมุมโค้ง 1 ชั้น  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | โฟลเดอร์ย่อย 06
         7. งานภาพขอบมุมโค้ง 2 ชั้น  เลขที่  | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | โฟลเดอร์ย่อย 07
         8. งานภาพ ส.ค.ส. เลขที่   | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | โฟลเดอร์ย่อย 08
         9. งานภาพตัดต่อรูปภาพ เลขที่   | 1-15 | 16 - 30 | 31 - 50 | โฟลเดอร์ย่อย 09


นักเรียนที่มีหน้าที่รับส่งไฟล์ชิ้นงาน (FTP)


กลุ่มที่ 1 เลขที่ 1 - 15

กลุ่มที่ 2 เลขที่ 16 - 30

กลุ่มที่ 3 เลขที่ 31 - 50


การตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้งชื่อไฟล์ ตามรหัสของนักเรียน
เช่น 42xxa , 42xxb
          xx หมายความว่า เลขที่ของนักเรียน
          a หมายความว่า ภาพขนาดใหญ่ (400x300 pixels) ใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP