ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2553
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2553
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2553
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | สมาชิกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
นายพัฒน์พงศ์ วีระหงษ์
0
0
2a 
2
นายพิฆเนศ องจองค์
0 2 5 4a 8d
0
 
3
นายพิทยา แก้วกัลยา
0
0
 
4
นายณัฐวุฒิ โชติศรี
p2 5 4
p
 
5
นายอธิวัฒน์ สวัสดี
BL2p0 8d
ออก
ออก
 
6
นายอุเทน นาคง
BLp0
p
x(มส)
7
นายจิรพงษ์ พงษ์อุทัย
0
p0
 
8
นายจุมพล เผยศิริ
Bp2 4 6
p
 
9
นายนิวัฒน์ แห่งกลาง
0
p
 
10
นายศักรินทร์ กุลณาวรรณ
p0 4a 5 8d
p
 
11
นายสุรพงษ์ นรภักตร
BLp0 4a 5
p 0
 
12
นายอาทิตย์ พิลึก
0
pppp0
ขาดบ่อย
13
นายณัฐกานต์ ห่อเล
BLp0 4a
p
 
14
นายณัฐพงษ์ บุณประจักษ์
0
p
x
15
นายศุภอรรถ อำมาตร์ทัศน์
0
p****
x เหมือน 17
16
นายสงกรานต์ พลตรี
0
p
 
17
นายจักรกฤษณ์ พิลึก
0
p****
x เหมือน 15
18
นายดำรงค์ศักดิ์ พันอ้น
0
0pppp
(มส)
19
นายจักรพงศ์ ศรีสวัสดิ์
p2 4 6
p
x
20
นายณัฐพล แจ้งมณี
0
p15 17
เหมือน 15 17
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
นายณัฐวุฒิ แสงดี
p2a ไทย 4
p
 
22
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีลักษณ์
0
p
xx103.html
23
นายอนุสิทธิ์ ลูกปัด
2a  6 8d
p
x103.html
24
นายฤทธิเกียรติ ศรีสด
p2 4 6 8d
p
x*
25
น.ส.หทัยชนก โพธิ์เรือง
2 4 5 6
p
 
26
น.ส.ภัททามาศ พงษ์ปลื้ม
p 2a ไทย
p
x
27
น.ส.ศมลวรรณ สังข์ทอง FTP
p5 6
p
*
28
น.ส.กัลยา สังขะหะ
p2a ไทย 6 4a
p
 
29
น.ส.ปริณาห์ สมบูรณ์  FTP1
1 3 Big
p
 
30
น.ส.วรางคณา สาหร่าย
2 4 4a 5 6
p
103.html
31
น.ส.สุพัตรา หุ่นอินทร์
p4a 5 6 8d
p
x*
32
น.ส.จารุวรรณ พึ่งพุ่ม
p0 5 ย่อหน้า
p
 
33
น.ส.ภัทราภรณ์ สกุลงาม
p0 5 ย่อหน้า
p
x
34
น.ส.ศุภวรรณ มีแสง
p2a 6 4 4a
p
 
35
น.ส.สุดารัตน์ พยุงตน
2 4 5 6
p
 
36
น.ส.อาทิมา ยังฉิม
p3 4 4a 8d
p
x
37
น.ส.เสาวนีย์ สิทธิไกร
p0 5 8d
p
 
38
น.ส.กฤติยา สว่างเนตร FTP
p 5 8d
p
x*
39
น.ส.นันทพร อ่อนจันทร์
p 0 5 4a 8d
p
x
40
น.ส.ศิริวรรณ ผลปราชญ์
p0 1 big 5
p1
x
41
น.ส.อารีรัตน์ อรัญญา
p0 5 8d
p
x(ขส)
             
             
             
             
 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP