บทคัดย่อ
            ปัจจุบันนี้ โรคถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ ซึ่งโรคที่สำคัญของมนุษย์ ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไมเกรน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคธาลัสซีเมีย โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก  เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็มีการกลายพันธ์เป็นโรคอื่นๆได้อีก ทำให้เกิดเป็นโรคใหม่ขึ้นมา  ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ จึงได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องโรคที่สำคัญของมนุษย์ขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการศึกษา นำไปใช้ ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ป้องกันการเกิดโรค และใช้เป็นแนวทางในการตรวจตนเองว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือไม่ จะได้รับการรักษาได้ทันเวลา  

ชื่อเรื่อง : โรคที่สำคัญของมนุษย์

ผู้จัดทำ :   1. นางสาวประมุข          จันทวิ              เลขที่   13     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                2. นางสาวอรชุมา          กลิ่นจิตโต        เลขที่   20     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                3. นางสาวประวีณา        วงษ์จันทร์         เลขที่   31     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                 
           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องโรคที่สำคัญของมนุษย์
1. เพื่อศึกษาสาเหตุและลักษณะของโรค
2. เพื่อศึกษาอาการของโรค
3. เพื่อศึกษาชนิดของโรค
4. เพื่อศึกษาการติดต่อและการป้องกันโรค
5. เพื่อศึกษาภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกิดขึ้น
6. เพื่อศึกษาการรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในแต่ละโรค

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5101/wbi/535101/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP