:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : The Tense

ผู้จัดทำ  :  1. นายนพพล                  อมรพิศาล                     เลขที่  4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 / 1
                 2. นายณัฐวุฒิ                 อนันท์สุข                      เลขที่   6   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 / 1
                 3. นางสาวสุภาภรณ์        พุฒอิ่ม                          เลขที่ 19   ชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 5 / 1
             

จุดมุ่งหมายของโครงงาน
          เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารได้กับชนทุกชาติทุกภาษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อกระแสสังคมแห่งโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของคนในด้านการสื่อสารและเป็น ปัจจัยที่สำคัญในการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิผลมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับปริมาณแห่ง ความสนใจและเทคนิคของแต่ละคน ในปัจจุบันภาษาที่เป็นภาษาสามัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการสื่ออสาร คือภาษาอังกฤษ โดยคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บไซต์เรื่อง Tense ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์จะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับ Tense ต่างๆ จะบอกถึงลักษณะ ข้อแตกต่าง โอกาศที่ใช้ วันเวลาที่ใช้ ของแต่ละ Tense

          เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ Tense เพื่อ สะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวกับ Tense ได้ง่ายขึ้น ซึ่งถ้าหากเว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดหรือมีการลงข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกับ ความเป็นจริงในปัจจุบัน ประการ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                                                                                                           คณะผู้จัดทำ

           เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5101/wbi/535102/

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP