:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

The Past Simple Tense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    หลักการใช้                                                                                                                            
  1. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต ซึ่งจะมีคำที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ คือ  yesterday (เมื่อวานนี้) , last night (week/month/ year/..etc.)(...ที่แล้ว) , at that time (ในตอนนั้น),  formerly (เมื่อก่อน) , in the past (ในอดีต) ,  just now (เมื่อสักครู่นี้) , ago (ที่แล้ว), once (ครั้งหนึ่ง),    in the old days (ในสมัยก่อน) , the day before yesterday (เมื่อวานซืน) , the previous day  (วันก่อน), in those days (ในสมัยนั้น) , the other day (วันก่อน) , a few minutes ago( 2-3 นาทีที่ผ่านมา), in 1990 , etc...                                                                                                                          
            - They came to see me last Thursday.
           - Two days ago I asked you to do the report.          
           - I didn't go to school yesterday.                                                                                                                 
           - Did you learn French last year?                                                                                                                 

      2. ใช้กับการกระทำอันเป็นนิสัยหรือเคยปฏิบัติมาในอดีต แต่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้นแล้ว เช่น
                - John lived in Manchester when he was young.                                                                                                          (He doesn't live there now and he is no longer young. A completed action and  a                  completedstate)                                                                                                                               
               - In the old days we could travel all over Bangkok by boat.                                                           

       3. ใช้กับคำว่า used to ซึ่งแสดงถึงการกระทำอันเป็นนิสัย หรือเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีต และในปัจจุบันการกระทำอันนั้นมิได้เกิดขึ้นอีก                      used to + V1 (= เคยมาแล้วในอดีต) เช่น                                                                                                                 
             - Mr. Smith used to teach in Japan. (But now he teaches in Thailand.)                                                                                                                      
             - In the past people used to travel on foot much more often.
             - You used to live in that house , didn't you?                                                                                                                         
    หมายเหตุ--- ประโยคที่มีคำว่า always, sometimes , often , usually , every day , etc...อาจจะเป็นpresent หรือ past ก็ได้ ถ้าเป็น pasy จะต้องมีคำที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้ด้วย เช่น                                                                                                                               
             - We usually learned English six hours a weeks when we were in M.3.     
 4. ใช้กับการกระทำในอดีต แสดงลำดับของความต่อเนื่องของเหตุการณ์ เช่น                                                                                                                        - I opened my bag , took out some money and gave it to my brother.                                   
 5. ใช้กับ clause หลังสำนวน I would rather...... (ฉันอยากจะ...) , It's time ...... (ถึงเวลาแล้ว),t's about time ........(ถึงเวลาแล้ว) เช่น                                                                                                                               
             - I would rather you did your homework.                                             
             - It's time the children went to bed.

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP