:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

The Past Continuous Tense
โครงสร้าง :   
 S + was, were + Ving                                               

             หลักการใช้                                                                                                                                            
     1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจน เช่น                                                                                                                                           
                - They were learning English at eleven o'clock yesterday.                                                           
                - At nine o'clock last night we were watching television.                                                                                                                                              
 2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เป็นเวลานานในเวลาเดียวกันในอดี ซึ่งจะใช้ past continuous   กับทั้งสองเหตุการณ์นั้น เช่น                                                                                                                                               
               - The students were thinking about their lunch while the teacher was explaining                                              new words.                                                                                                                                               
             - She was singing as I was sweeping the floor.                                                                                                                                    
3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ และมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง    ซึ่งเป็นเหตุการณ์สั้นๆ เข้ามาแทรก (The first action was happening when the second ,shorter action happened.)                                                                                                                                         
            เหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังดำเนินอยู่ ใช้ past continuous                                                        
 เหตุการณ์สั้นๆ ที่เข้ามาแทรก ใช้ past simple        
          - The student interrupted her while she was explaining how to use the machine.  (นักเรียนพูดสอดแทรกเธอ- ในขณะที่เธอกำลังอธิบายถึงวิธีการใช่เครื่องจักร)                                                                                                                                            
               - When I came home , my mother was talking on the telephone.                                
               - While/As he was walking past the building , he heard a    scream.                                                                                                                                        

  หมายเหตุ --- Clause ที่ตามหลัง when (เมื่อ) มักใช้ past simple ส่วน clause ที่ตามหลัง while (as) (ในขณะที่)   มักใช้ past continuous แต่ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน หรือเกือบขณะเดียวกันก็ให้ใช้ past simple ทั้งสองเหตุการณ์
เช่น   - They left the hall as I entered                                                                                                                                         
                4. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำซากในอดีต ในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจน                                                                                                                                   
               - Last year he was taking paino lessons every day.                                                                                            - We were visiting my parents every evening while we were in Bangkok.                                                                                                                                  
           หมายเหตุ --- รูปประโยคที่ใช้ past continuous ในข้อ 4 นี้ มีความหมายเหมือนกับรูปประโยคที่ใช้ past simple  และเรานิยมใช้กับ past simple มากกว่า

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP