:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  The Past Perfect Tense
โครงสร้าง :
    S + had + V3                                                                
หลักการใช้                                                                                                                                            
         1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช้ Past Simple และมักจะเชื่อมด้วยคำว่า when , before , after , until , as soon as , เช่น                                                                                                                                   
                 - He had written to her four times when he got her reply.     (ใช้ past perfect เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเขียนถึงเธอ 4 ครั้ง ก่อนที่เขาได้รับคำตอบจากเธอ)                              
2. ใช้กับคำว่า by the time  By the time + Past simple , Past Perfect                                                                                                   
                 - By the time the sun set , we had left school.                                                  
                 - By the time the children went to bed , they had already finished their homework.                                                                                                                                            
3. ใช้หลังคำว่า that ในประโยค Indirect Speech ซึ่งเปลี่ยนมาจากประโยค Direct Speech เช่น                                                                                                                                  
                 - He told me that they had left about an hour before.                                                                                     - They said that they had done the report.                                                                                                                                                                                                                                                                          
      4. ใช้กับ no sooner ................than... (ทันทีที่..........ก็....)                                                                                  
                     Hardly ....................when ....(ทันทีที่..........ก็....)                                    
 Scarcely ............when .......(ทันทีที่..........ก็....)                     
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP