:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  The Present Simple Tense

โครงสร้าง :    S + V1 (s, es)                                                                                                                                              
หลักการใช้                                                                                                                                            
        1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions , customs and habits)                                                                                                                                       
           - He visits his family every weekend.    (repeated action)                     
          - Ethiopians celebrate Christmas on 7 January.        (custom)                           
          - He goes to be at nine o'clock every night.       (habit)                                                                                                                                   
       2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ         (universaltruth)                                                                                                                                                                              -  The sun rises in the east and sets in the west.                                    
        - The sun shines by day ; the moon shines bynight.                                                                                                               
       3) ใช้กับความสามารถ (ability)                                                                                                                                   
           - He plays the guitar very well.     
          - That man speaks English as well as he speaks his own             language..                                                                                      
      4) ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข  และคำ when , until, as soon as, before , after                                                             
          - If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.                                               
          - We shall go out when the rain stops.     
          - We can't begin playing as soon as the whistle blows.                                                                                                      - I shall eat before he arrives.                                                                                                                                          
       5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้น   หรือกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be --- I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ                                                                                                                                          
                        5.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control)    ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น                                                                                                                                               
                               -  I see that it is raining again.  
                              -  I hear someone knocking at the door.                              
                              - This towel feels very soft.       
                        5.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know (รู้) , understand (เข้าใจ) , think (คิด) ,               believe (เชื่อ) , disbelieve (ไม่เชื่อ) , suppose (สมมุติ) , doubt (สงสัย) ,            agree (เห็นด้วย), disagree (ไม่เห็นด้วย) , realize (ตระหนัก) , consider (พิจารณา) ,notice (สังเกต) , recognize (จำได้) , forget (ลืม) , remember (จำ) , recall (ระลึกได้) เช่น                                                                                                                                   
                                - The teacher considers him as an industrial srtudent.                                                                         
                                - I dony recall where I met him.                                                                                                                                                       
                        5.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking) เช่น like (ชอบ) ,        dislike (ไม่ชอบ) , love (รัก) , hate (เกลียด) , detest (ชิงชัง) , prefer (ชอบ) , forgive (ยกโทษ) , trust (ไว้ใจ) , distrust (ไม่ไว้ใจ) เช่น                                                                                                                                 
                                - I like the movie I saw yesterday.                                                             
                                - She detests people who are unkind to animals
                                - We prefer to go out without him.           
                                - I distrust this young lady.                                                                                                                                            
                        5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น   wish (ปรารถนา) , want (ต้องการ) ,desire (ปรารถนา) เช่น                                                                                                                                               
                                - He wishes to leave as early as possible.                                                               
                                - She wants to go to Italy.
                                - We all desire happiness and health. .                                                                                                                                       
                       5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,     have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น                                                                                                                                   
                                - He possesses two new cars.                        
                                - She has more money than she needs.
                                - I own several actres of land.
                               - This bicycle belongs to my brother.                                                                                                                                          
                        5.6 กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่น be (เป็น อยู่ คือ) , appear (ปรากฎ) ,                  seem (ดูเหมือน) , mean (หมายความว่า) , please (พอใจ) , displease (ไม่พอใจ)  differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve               (สมควรได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result (ส่งผลให้) , suffice (พอเพียง) , consist of          (ประกอบด้วย) , contain (ประกอบด้วย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมาะสม คู่ควร) , suit (เหมาะสม) เช่น                                                                                                                                              
                               - She is very selfish.            
                               - He resembles his father.
                              - She refuses to marry him.               
                              - New Zealand consists of two islands.         
                             - The pink dress she is wearing suits her.                                                                                                                                                 
                     6. ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้                                         
often (บ่อยๆ) , always (เสมอๆ) , sometimes (บางครั้ง) , usually (โดยปกติ) , generally (โดยปกติ),normally (โดยปกติ) , frequently (บ่อยๆ) , rarely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , seldom (แทบจะไม่เคย         นานๆครั้ง) , scarcely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , hardly (แทบจะไม่เคย) , never (ไม่เคย) ,  in general (โดยปกติ) , now and again (บางครั้งบางคราว) , from time to time (บางครั้งบางคราว)  occasionally (บางโอกาส) , as a rule (ตามกฎ) , once a week (สัปดาห์ละครั้ง) , once a month  (เดือนละครั้ง) , twice a week (สองครั้งต่อสัปดาห์) , three times a week (สามครั้งต่อสัปดาห์) ,every day (ทุกวัน) , every other day (วันเว้นวัน) , every (night / month, week/year/  Thursday) เช่น                                                                                                                                         
                                - He is never late for school.                      
                                - He always studies grammar in the morning.    
                                                                                                                                                                
รูปประโยคของ Present Simple คือ กริยาในช่องที่หนึ่ง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s, หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์     และ I กริยา ไม่ต้องเติม s

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP