:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

The Present Continuous Tense                
โครงสร้าง
S + is,am,are+Ving                                         
  หลักการใช้                                                                                                            
             1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น (It describes something HAPENING NOW.) โดยมากจะมีคำบอก เวลา (Adverbs of Time) อยู่ด้วย ได้แก่ now , at this moment , at the moment , today , at present,still เช่น                                                                                                                  
               - We are studying English at present.                                     
               - You are wearing school uniform today.                                                                                                                               
           2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว และไม่จำเป็นต้องทำในขณะที่พูด ปกติจะมีเวลากำกับไว้ด้วย เช่น this week ,this year , etc.. เช่น                                                                                                                               
               - She is knitting a pullover for her son. (She may or may not be knitting at the actual      moment of speaking.)                                                                                                                  
              - Tony usually walks to school but today he is going by bus.                                                         
              - The headmistress is writing a book.                                      
              - We are studying English One this term.               
        3. ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน มักเป็นกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจะมีเวลากำกับไว้ เช่น                                                                                                                               
            - I am seeing him tomorrow.                                                                                                                         
            - He is leaving for London on Friday.
            - We are moving into a new house next month.                                                                                                                  
      4. ถ้า present continuous เชื่อมด้วย and เราจะตัดกริยาช่วยตัวหลังออก (When two continuous tense   are joined by "and" the auxilary verb may be dropped before the second verb.)                                                                                                                              
       5. กริยา Listen , look, watch , smell จงใจใช้แบบ continuous ได้ เช่น                                                                                                                           
          - Don't disturb him now , he is listening to a radio play.      
- Why are you looking at that car?                                                                                                                           
          - Why are you smelling the fish?                                                                                                                   
          - The police are watching the house.
          - We are looking at the house as we are thinking of buying
          - The director is seeing the applicants today.                                                                                                                          
          รูปประโยคใน Present Continuous คือ is , am , are ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ซึ่งเติมing

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP