:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  The Present Perfect Tense         
โครงสร้าง :
  
  S + have, has + V3                                                                                                                    
Present Perfect Tense ใช้กับ Adverbs of time ต่อไปนี้ since (ตั้งแต่) , for (เป็นเวลา) , just(เพิ่งจะ), already (เรียบร้อยแล้ว) , yet (ยัง) , recently (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) , lately (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) , never (ไม่เคย) , ever (เคย) , so far (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to now (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to the present time (จนถึงปัจจุบัน) ,many times (หลายครั้ง) , several times (หลายครั้ง) , over and over (ครั้งแล้วครั้งเล่า) ,at last (ในที่สุด)                                                                                                                 
 หลักการใช้                                                                                                                           
                 1. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยังดำเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มักมีคำว่า since และ for อยู่ด้วย since (ตั้งแต่) ใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นั้นๆ ในอดีต (a point of time in the past)                                                                                                                         
            เช่น        since then (ตั้งแต่นั้น) , since yesterday (ตั้งแต่เมื่อวาน) , since six o'clock (ตั้งแต่ 6 โมง since last month (ตั้งแต่เดือนที่แล้ว) , since Christmas , since World War II ,  since the beginning of the year  , since I was born , since I was young.                                                                                                                          
          (หลัง since จะตามด้วย คำ หรือวลี ที่บอกอดีต หรือ จะตามด้วย ประโยคที่มีกริยาเป็นอดีต main clause)                                                                                                                 
             - We have lived in this house since our father died.                           
             - Since he has changed his job , he has been much happier.                                                             
            - That child has grown very much since I last seen him.                      
            - I have known him since 1990.                                                                                                                      
           - I have never seen him since last year.
.           for (เป็นเวลา) ใช้กับจำนวนเวลานับตั้งแต่เหตุการณ์จนถึงขณะที่พูด (a period of time)                                                                                                                      
            เช่น   for twenty minutes (เป็นเวลา 20 นาที) , for four hours (เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) ,       
for   years (เป็นปีๆ) , for ages (เป็นเวลานาน) , for the last month (เป็นเวลาตลอดเดือนที่แล้ว),  for a long time (เป็นเวลานาน) , for the last two years (เป็นเวลาตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา)                                                                                                                          
            - Billy hasn't written to me for three days.                                             
            - I haven't seen John for many we
           - They have lived in this district for a long time.                                                   
           - Mary hasn't eaten any meat for over a year.                                                                                                                        
   (หมายเหตุ - แต่ถ้าข้อความใน main clause เกี่ยวกับระยะเวลาให้ใช้ present simple และ clause หลัง sinceให้ใช้ past simple เช่น                                                                                                                      
      - It is (seems) a long time since our last holiday.                                                                   
     - It is eight years since I left university.                                                                                     
     - It seems a long time since he left me.                     
     - It is two weeks since I wrote to my boyfriend.                     
     - How long is it since you moved into your new house?                                                                                                                     
            2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำเสร็จสิ้นใหม่ๆ จะมีคำว่า just , recently (=lately ) = (not long ago) และ  lately ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ                                                                                                                            
          - Have you finished your assignment?                                        
          - Yes, I have just finished it.                                                                                                                              
         - The results have just been announced.                    
         - He has recently got married.                                                                                                                          
         - Have you been there lately?                                                                                                                         
           3. ใช้กับคำว่า yet และ already                                                                                                                  
               yet (ยัง) ใช้กับ Question , Negative Answer และ Negative Statement                                              
already (เรียบร้อยแล้ว) ใช้กับ Affirmative Statement และ Affirmative Answer                                                                                                                 
           - We have not yet read that book. (Neg. St.)                                                                                           
           - Has he come back yet ? (Question
          - No, he has not come back yet. (Neg. Ans.
          - Yes, he has already come back.                                                                                                                    
          - Yes, he has come back already.                                                                                                                    
      ****    already เมื่อเป็นการแสดงความประหลาดใจของผู้พูดจะใช้ในประโยคคำถาม        
          - Have you finished your report already?                                                                                                                    
          4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบในขณะที่พูด จะมีคำว่า ever , never
ever ใช้กับ Question  never ใช้กับ Negative Statement และ Negative Answer                                                                                                                        
          - Have you ever been to America?       (Question)                  
          - No, I have never been there.       (Neg. Ans.)                          
          - Yes, I have been there .                                                                                                                                   
          - I have never palyed ice-skating.                                                                                                                         
           5.   ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน จะมีคำว่า up to the present time , until now , so far , so far this month , at last,                                                                                                                           
            - Up to the present time we have had no news from John.                              
           - I have received no answer from him so far.                                         
          - He has finished his report at last.                                                                                                                             
          6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีคำว่า many times, several times , over and over  
              - I have been to Hua-Hib many times
             - She has seen "Jurassic Park" several times.                                            
            - We have studied Tenses over and over.                                                                                                                   
         7.ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต                                                             - Janet has bought a car so that she will have transportation to work.                         
           - He has studied all day so that he can go to the dance tonight.                                                                                                                      
        8. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่สิ้นสุด จะมีคำว่า this month , this year                                                                                                                     
          - Have you had a holiday this year?                                                                                              
         - You have done a lot of work this morning.                              
         - I have read two books this week.                                                                                                                 
      9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพิมพ์    
             Conversation
       - I have lost my keys. Have you seen them? Yes, I have seen them.                                                                          -Yes, I saw them yesterday. (ถ้ามีเวลาบอก ใช้ past simple)                                                                                                        Letters - -- Dear James,                                                                                                                         
       I'm sorry that I haven't written to you for such a long time but I have been   very busy working for an examination.                    
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP