:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  The Future Simple Tense
โครงสร้าง : 
  
 S + will, shall + V1                                                                                                                  
 หลักการใช้                                                                                                                            
       1. ใช้เมื่อจะมีการกระทำอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต shall ใช้กับบุรุษที่ 1 (I , We) ส่วน will ใช้กับบุรุษที่ 2, 3(You , he , they , etc..) และคำนามทั่วไป (Jane , Tom , John and Mary, etc..) แต่ในปัจจุบัน  เราใช้ will ได้กับทุกบุรุษสรรพนาม คำวิเศษณ์ที่บอกเวลา (Adverbs of time) สำหรับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีดังนี้                                                                                                                    
   -soon , shortly , in a short time , in a moment , in a while , in a week's time ,                           
   -in two days' time , in the future , in a few minutes (days , weeks , months, etc..)                                             
-tonight , tomorrow , next week (month , year, Monday, etc..) later (on) = afterwards ,
  from now on (ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป)                                                                                                                  
    - The play will begin in ten minutes' time.                                              
   - The test tomorrow will be on everything in the book from Text 15 to Text 20.                     
   - We will finish "The Future Tense" next Friday.                                  
   - I will try my best from now on.                                                                                                                  
     2. ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตัว ให้ใช้ future simple กับกริยาเพียวตัวเดียวตัวหนึ่ง ใช้ present simple หรือ present perfect กริยาที่ใช้รูป future simple คือ คำกริยาซึ่งอยู่หน้าคำเชื่อม  คำเชื่อมที่พบมาก ได้แก่ when , until , as soon as , before , after , the moment (that) ,  by the time that , now that , unless                                        

              - We will go if we have time.                                                                                                                   
              - When they get here, you 'll see how tired they are.
              - They cannot leave until they do(have done) their work.           
             - He will visit you after he has had something to eat.
            - Now that you have won the lottery , what are you going to do?                                                            
            - I'll wait until he comes.   (คำ after , now that , when (ในความหมายของ after) นิยมใช้กับ Present Perfect)                                                                                      
       3. การกระทำที่มีการตัดสินใจที่จะทำหลังการถามเสร็จสิ้น โดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้า                                                                                                                        
                - John : Can anybody help me , please?                                                                                                                 
               - Helen : Yes, I'll help you. (มีการตัดสินใจว่าจะช่วยหลังจากที่ John                                                                         
               - Tom : You know today is Mary's birthday?                                                                       

หลักการใช้ to be going to                                                                                                                                             
                  a) ใช้แทน will หรือ shall ที่แสดงถึงการกระทำในอนาคต เมื่อกล่าวถึงแผนการณ์ (plans)หรือความตั้งใจ (intentions) หรือสิ่งที่ได้ตัดสินใจที่จะทำในอนาคต                                                                                                                         
                     - Are you going to meet your friends at the airport?     (เป็นการตั้งใจที่จะไปพบ)                   
                     - He says he is going to get up very early in the future.         (เขาตั้งใจที่จะตื่นเช้าในอนาคต)                                                                                                                                 
                    - He is going to be a doctor. (ความตั้งใจ)                                                                                                                        
                    - They are going to perform a play at the end of next term. (แผนการณ์)                                                                                                                        

                 b) ใช้กับเหตุการณ์ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆ (certain happen)                                                                                                                      
                   - Be careful! You're going to fall.                    
                   - Look at that black clouds, it's going to rain.                              
                  - One day he's going to regret at being so lazy.                                          
  (หมายเหตุ --- "going to" ที่แสดงอนาคตนี้มักนิยมใช้ภาษาพูด (spoken English) มากกว่าภาษาเขียน   (written English)

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP