:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  The Future Continuous Tense
โครงสร้าง :  
 
 S + will, shall + be + Ving                                                                                                                      
หลักการใช้                                                                                                                            
             1. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและจะกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลาที่บ่งไว้ชัดเจนในอนาคต เช่น                                                                                                                             
                  - We'll be driving to the country at half past nine tomorrow.                               
       (เราจะกำลังขับรถไปชนบทตอน 9.30 วันพรุ่งนี้)                                                                                                                            
                - They'll be waiting at the airport when you arrive.                                                                                       
                - Your parents will be thinking of you while you are taking the exam.                                                                                                                            
           2. ใช้กับเหตุการณ์ที่ได้ตัดสินใจแน่นอนว่าจะทำเช่นนั้นในอนาคต       เช่น                                                                                                                              
                    - He'll be having extra lessons twice a week next term.                                           
                   -  You'll be wearing warm clothes every day when you live in England .                                                                                              
            3. ใช้เมื่อต้องการถามหรือขอร้อง 
            (polite questions or requests)                                                                                                                          
             - Will you be staying here longer?                                                                                                                            -              - Will you be coming to see me soon?                             
            - Will you be paying me a visit this week?       
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP