:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
The Past Simple Tense
The Past Continuous Tense
The Past Perfect Tense
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense                
The Present Perfect Tense
The Future Simple Tense
The Future Continuous Tense   
The Future Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

The Future Perfect Tense The Future Perfect Tense       
โครงสร้าง :    
S + will, shall + have + V3                                                                                                      
หลักการใช้                                                                                                            
ใช้เพื่อแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ซึ่งจะได้สิ้นสุดลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยมีเวลา บอกไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสำเร็จเรียบร้อย แม้ว่าในขณะที่พูดเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดก็ตาม มักใช้กับคำว่า "by" เช่น by tomorrow ,by 5 o'clock , by next week , by 2005 , by the end of this month (year) , by then , by the time                                                                                                    
             - By the end of this year your new maid will have broken all your glasses.                                                      (เมื่อถึงสิ้นปีนี้ คนใช้คนใหม่ของเธอจะทำแก้วแตกทั้งหมด =All the glass will break before the end of this year)                                                                                                   
             - The meeting will have finished by six o'clcok.
(การประชุมจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อถึงเวลา 6 นาฬิกา = It may have started already  or it may not have started yet. But it will finish before six.)                                                                                                           
             - You'll have done your homework when your parents arrive                                                               
 (เธอจะทำการบ้านเสร็จแล้วเมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้าน = The homework wil lbe finished before their arrival.) 
            - He'll have saved much by the time he has retired.           
 (เขาจะเก็บเงินได้มากแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาเกษียณจากงาน)          
     หมายเหตุ -- ข้อความใน time clause นั้นจะต้องใช้ present simple หรือ                                                                                                    
              present perfect จะใช้ future simple ไม่ได้ เช่น                                                                                                         
          - When we reach America , we shall have sailed around the world.
         - She'll have written five books by the time she has finished this one.

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP