:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ลักษณะของดอกทานตะวัน
การเจริญเติบโตของดอก
ผลเเละเมล็ด
ลักษณะภายนอกราก
โครงสร้างภายในราก
โครงสร้างภายในลำต้น
ลักษณะภายนอกใบ
โครงสร้างภายในใบ
ผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ผลและเมล็ด

                                                                                       ที่มาภาพ จากการศึกษารายวิชาชีววิทยา


                                                                                   ที่มาภาพ http://km.sadet.ac.th
           ผลและเมล็ดเจริญมาจากรังไข่ของดอกย่อยวงใน เมื่อดอกได้รับการผสมเกสร โคนกลีบดอกที่เชื่อมติดกันจะพองออกเป็นกระเปาะ และเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อน รังไข่จะเจริญเป็นผล สีของรังไข่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาและดำทุกส่วนที่อยู่เหนือรังไข่จะหลุดร่วงจากการศึกษาทดลองพบว่าช่อดอกทานตะวันที่ผ่านการผสมเกสรและติดเมล็ดช่อดอกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นผลเป็นแบบ achene มี pericarp หรือ hull เชื่อมติดกันเพียงบางส่วนกับเยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat หรือ testa) เมล็ดประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด ส่วนสะสมอาหาร (cotyledon)
และคัพภะ (embryo)

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP