:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ลักษณะของดอกทานตะวัน
การเจริญเติบโตของดอก
ผลเเละเมล็ด
ลักษณะภายนอกราก
โครงสร้างภายในราก
โครงสร้างภายในลำต้น
ลักษณะภายนอกใบ
โครงสร้างภายในใบ
ผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ลักษณะภายนอกของราก

                                                             ที่มาภาพ จากการศึกษารายวิชาชีววิทยา

           ทานตะวันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีระบบเป็นรากแก้ว(tap root system) ประกอบด้วยรากแก้ว (Primary root หรือ taproot)ที่เจริญมาจากรากแรกเกิด(radicle)และรากที่เจริญมาจากรากแก้วเรียกว่า  รากแขนง (secondary root หรือ lateral root )

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP