:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ลักษณะของดอกทานตะวัน
การเจริญเติบโตของดอก
ผลเเละเมล็ด
ลักษณะภายนอกราก
โครงสร้างภายในราก
โครงสร้างภายในลำต้น
ลักษณะภายนอกใบ
โครงสร้างภายในใบ
ผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ลักษณะภายนอกของใบ

                                                                     ที่มาภาพ จากการศึกษารายวิชาชีววิทยา
          ส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ตัวใบ(blade) ก้านใบ(petiole) และหูใบ(stipule) เป็นใบเดี่ยวขอบใบหยักโค้งซี่ฟันมีขนปกคลุมทั้งก้านใบและตัวใบ

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP