เว็บไซต์นี้จัดทำเกี่ยวกับเรื่องประวัติตำบลตะคร้อ  ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของตำบลตะคร้อ  ซึ่งจะบอกถึงความเป็นมาตั้งแต่สมัยที่พม่าจัดทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก  จนถึงปัจจุบัน  ทำเลที่ตั้งก็จะบอกถึง ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ  การคมนาคมขนส่ง  การปกครอง และ ศาสนาของตำบลตะคร้อ  สถานที่สำคัญในตำบลตะคร้อก็จะประกอบด้วย  วัดใหญ่ตะคร้อ และ น้ำตกซับใหญ่  ส่วนสถานที่ราชการ ก็คือ สถานีอนามัยบ้านตะคร้อ  ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของตะคร้อ  ก็จะมี ตะกร้าเชือกฟางซึ่งเป็นงานฝีมือของคนในหมู่บ้าน  เสื้อลายดอกเป็นผลงานของกลุ่มแม่บ้าน   และ กระยาสารทเป็นขนมประจำหมู่บ้านของตะคร้อซึ่งมีการทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนในชุมชนก็จะมีอยู่ 5 โรงเรียนแต่ในเว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงแค่โรงเรียนเดียว  คือ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยม มีตั้งแต่ชั้นปีที่1-6   ประเพณีในท้องถิ่นของตำบลตะคร้อ  ก็คือ การรำโทน  ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสืบต่อกันโดยรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง   แต่ในปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีการแสดงรำโทนในหมู่บ้านเหมือนอย่างแต่ก่อน  เมื่อทางโรงเรียนตะคร้อพิทยาเห็นดังนั้นแล้วจึงให้มีการเรียนรำโทนใน วิชาศิลปะ  เพื่อเป็นการรักษาประเพณีของตำบลตะคร้อไว้  บุคคลดีเด่นในตำบลตะคร้อมีอยู่หลายคนแต่ที่มีผลงานที่เด่นชัดกว่าบุคคลอื่นๆก็จะมีอยู่ 2 ท่าน นั่น ก็คือ  นางสุภาพร พรหนองแสง และ นายยศดา นิ่มมา  อาชีพของคนในตำบลตะคร้อมีอยู่หลายๆอาชีพ  แต่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร   เพราะเนื่องจากมีพื้นในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากในตำบลตะคร้อ  และก็จะประกอบอาชีพอื่นๆอีกด้วย  เช่น อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  อาชีพบริการ เป็นต้น

            เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับตำบลตะคร้อ  เพื่อสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวกับตำบลตะคร้อได้ง่ายขึ้น  ซึ่งถ้าหากเว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดหรือมีการลงข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ในประการ  ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                                                                                                  คณะผู้จัดทำ

เชิญชมเว็บไซต์ได้ที่:http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5101/wbi/535104/

 

   
   
 
 
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP