เกษตรกรรม
           คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะทำนาเพราะมีแม่น้ำหลายสายที่ไหลผ่าน หมู่บ้านตะคร้อจึงทำให้มีน้ำสำหรับในการทำนาและใช้น้ำในการทำสวน ผลไม้ด้วยและเหตุผลอีกประการหนึ่งที่คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มาทำอาชีพ เกษตรกรรมกันมาก
           เนื่องจากมีพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชผักผลไม้เป็นจำนวนมาก  การทำนาจึงเป็นอาชีพหลักในท้องถิ่น ส่วนการทำไรในตำบลตะคร้อเป็นอาชีพ ที่สองลองลงมาจากการทำนา พืชที่ปลูกก็เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวฟ้าง เป็นต้น

 

อาชีพรับจ้าง
          อาชีพรับจ้างก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งในตำบลตะคร้อ หลังจากการว่างงาน ก็จะรับจ้างเช่น รับจ้างปักมัน ขุดมัน เก็บข้าวโพด ตัดอ้อย เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งและเนื่องจาก ในหมู่บ้านคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากทำให้ขาด แคลนแรงงานหรือคนช่วยทำงาน จึงทำให้เกิดอาชีพ รับจ้างขึ้น
           เนื่องจากคนในหมู่บ้านมีจำนวนน้อยจึงส่งผลให้ค่าแรงสูงขึ้นไปด้วย ปัจจุบันนี้จึงทำให้อาชีพรับจ้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


อาชีพค้าขาย
          อาชีพค้าขายในท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นร้านค้าขายของชำ และอีกอย่างก็คือร้านขายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล ซึ่งก็มีสินค้า เช่น กระยาสารท ตะกร้าเชือกฟาง เป็นต้นเป็นการช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ในหมู่บ้าน ให้เป็นที่รู้จักแกคนทั่วไปเป็นการส่งเสริมรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่กลุ่ม แม่บ้าน ในชุมชนและคนบางส่วนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะ ไม่มีพื้นที่ใน การเพาะปลูก ก็หันมาปรกอบอาชีพค้าขายเพาะเป็น อาชีที่สุจริต ไม่เบียดเบียน ผู้อื่นและเป็นอาชีพที่อยู่กับบ้านจึงสามารถดูแลบ้านและ ครอบครัวได้ง่ายขึ้น


อาชีพบริการ
          อาชีพบริการเป็นอาชีพที่มีขึ้นใหม่ในตะคร้อไม่ใช่อาชีพดั้งเดิมในชุมชน  อาชีพบริการในชุมชนตะคร้อก็อย่างเช่น ร้านตัดผม ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการพัฒนา ในหมู่บ้านและสร้างความสะดวกให้กับคนในหมู่บ้านในปัจจุบันนี้เครือข่าย อินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
          เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วทันสมัยทำให้คนในหมู่บ้านนำอินเทอร์เน็ต เข้ามาเปิดให้ใช้บริการมากขึ้น รวมถึงการบริการอื่นๆอีกมากมายที่มีการนำเข้า มา ทำให้ผู้คนบางส่วนก็เปิดร้านบริการต่างๆมากขึ้น

   
   
 
 
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP