:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

           เว็บไซต์ เรื่อง ช่อดอกจัดทำขึ้น ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของช่อดอก ชนิดของช่อดอก พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้เห็นภาพยิ่งขึ้น เว็บไซต์เรื่อง ช่อดอก นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ศึกษาค้นหว้าและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายช่อของดอกไม้ ที่มีการจัดประเภทแยกชนิดไว้อย่างเป็นเรียบร้อย รวมทั้งคำบรรยายลักษณะของช่อดอกแต่ละประเภท แต่ละชนิด พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นภาพมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้น หากเว็บไซต์นี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ชื่อเรื่อง : ช่อดอก

ผู้จัดทำ
: 1. นางสาวณิชาภัทร ศรีชาดา      เลขที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                2. นางสาวนุชนิล พลกล้า             เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                3. นางสาวกฤติยากานต์ ชัยมงคล เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ช่อดอกขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ ที่จะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับช่อดอกรวมทั้งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรัยนการสอน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


           เชิญชมเว็บไซต์ได้ที่ :
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5101/wbi/535105/

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP